Openbare Daltonschool Leemvoort

samen spelen, samen leren

   logoklein

     obs De Leemvoort

      Steuterweg 2

  7054 CJ Westendorp

 tel.: 0315 - 29 81 68

 

Deze week:

Zomervakantie
De school begint weer op maandag 2 september 2019.

 

OR / GMR

 

Ouderraad

De leden van de ouderraad zijn door de ouders gekozen. Een lid heeft voor drie jaar zitting in de ouderraad.

Nieuwe leden worden gekozen op de jaarlijkse zakelijke ouderavond.

De leden vergaderen ongeveer 10 keer per jaar.

Werkzaamheden van de ouderraad:

organisatie en hulp bij diverse schoolactiviteiten (projecten, feesten),
het beheren van de ouderbijdrage,
klankbord ouders,
onderhoud speelplaats en tuin.

 

Medezeggenschapsraad
De MR houdt zich bezig met beleidszaken die onze school betreffen.
De raad bestaat uit 2 ouders, 2 personeelsleden en Dicky ter Beek.
De MR heeft verschillende bevoegdheden:


instemming bij het vaststellen of wijzigen van het schoolplan,
instemming bij het beleid over benoeming of ontslag van personeel,
adviezen geven rondom onderwijskundige- en gebouwgebonden zaken.

De MR komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen.