Openbare Daltonschool Leemvoort

samen spelen, samen leren

   logoklein

     obs De Leemvoort

      Steuterweg 2

  7054 CJ Westendorp

 tel.: 0315 - 29 81 68

 

Deze week:

Zomervakantie
De school begint weer op maandag 2 september 2019.

 

Richtlijnen voor het aanvragen van extra verlof

 

De omstandigheden, waarin verlof mag worden verleend, kunnen zijn:

1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.Richtlijn: Verlof wordt verleend voor de duur van de verplichting.

2. Verhuizing. Richtlijn: Verlof voor ten hoogste 1 dag.

3. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad. Richtlijn: Verlof van 1 dag of ten hoogste 2 dagen (wanneer het huwelijk wordt gesloten buiten de woonplaats).

4. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad. Richtlijn: De duur van het verlof in overleg met de directeur vast te stellen.

5. Bij het 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-,40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag. Richtlijn: Verlof op de dag van het feest.

6. Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.

7. Feest- en gedenkdagen. Richtlijn: Verlof op de dag zelf.

8. Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Richtlijn: De duur van het verlof in overleg met de directeur vast te stellen.

 

Naast bovengenoemde situaties kunnen zich nog de navolgende situaties voordoen:

a. Een ouder/verzorger kan in verband met de werkomstandigheden tenminste een jaar niet thuiskomen; Het kind kan die ouder alleen buiten de schoolvakantie bezoeken.

b. Vakantieverlof is noodzakelijk op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. Richtlijn: Voor toestemming dient een verklaring van deskundige te worden overlegd (arts, maatschappelijk werker).

c. Een gezin, dat binnen een periode van een jaar of langer niet op vakantie is geweest, krijgt onverwacht een vakantiereis aangeboden (anders dan door familie en bekenden aangeboden, bijv. door het winnen van een quiz), die buiten de schoolvakantie valt. Richtlijn: Hiervan dient een bewijs te worden getoond.  Mag maximaal 1 x per twee schooljaren worden toegekend.

d. Buitenlandse werknemers willen met leerplichtige kinderen naar het land van herkomst reizen. Richtlijn: Hiervoor kan alleen toestemming worden gegeven indien het gaat om maximaal 10 dagen, direct voorafgaand aan de zomervakantie. Dit verlof kan slechts 1 x in de twee schooljaren worden toegekend.

 

Niet als gewichtige omstandigheden gelden:

- een tweede vakantie;

- sportevenementen buiten schoolverband, tenzij de leerling moet uitkomen in een team (actieve  deelname). Bewijsstukken moeten hierbij overgelegd worden. Het moet dus om iets speciaals gaan (Bijv. uitkomen in een nationaal team).

- op wintersportvakantie gaan na de schoolvakantie omdat tijdens de schoolvakantie de gelegenheid ontbrak;

- het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark, concerten e.d.

- een of meerdere dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen, bijv. om financiële redenen (goedkoper buiten het seizoen, vakantie door anderen betaald e.d.) of vervoerstechnische redenen (files vermijden, met anderen meerijden).

 

Bovengenoemde omstandigheden worden niet geaccepteerd als grond voor het verlenen van extra schoolverlof.

De opvatting dat een leerling recht zou hebben op 10 dagen extra verlof per jaar is een misverstand.